• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i odabiru ponude E-JN 5-22 – Skenirani – 5.12.2022.

Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i odabiru ponude E-JN 5-22 – Strojno čitljiv – 5.12.2022.

IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME – Evidencijski broj jednostavne nabave E-JN 5-22
Udovoljava se Zahtjevu Ponuditelja za pojašnjenje/izmjenu – Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radiokomunikacijske opreme E-JN 5-22 na način da se briše dio točke 15. Tehnička i stručna sposobnost i to dio:

„…kao i norme osiguranja kvalitete ili norme upravljanja informacijskom sigurnošću. Ponuditelj, ili u slučaju zajednice ponuditelja svaki član zajednice, treba biti certificiran po minimalno sljedećim normama:

– HRN ISO/IEC 9001 – ili jednakovrijedno za sustav upravljanja kvalitetom. Navedenu certifikaciju Ponuditelj mora dokazati dokumentom izdanim od neovisnog tijela akreditiranog od strane Hrvatske akreditacijske agencije ili od strane tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama.

Obrazloženje: Navedenim certifikatom gospodarski subjekt dokazuje da ima implementirane procedure kontrole kvalitete u svojem poslovanju prema zakonskim regulativama. Naručitelj se ovime osigurava da je gospodarski subjekt u stanju profesionalno odgovoriti na sve zahtjeve i izazove po pitanju eventualne buduće tehničke i logističke podrške, odaziva te edukacije o pravilnom korištenju sa ciljem smanjenja pogrešaka u radu.“

te koja točka 15. sada glasi:

15. Tehnička i stručna sposobnost:
Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti tehničku specifikaciju/kataloški list nuđene radiokomunikacijske opreme iz kojega mora biti vidljivo da nuđena radiokomunikacijska oprema zadovoljava sve propisane minimalne tehničke karakteristike.

Sukladno navedenom mijenja se rok za dostavu ponude naveden u točki 10. u koja sada glasi:

10. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda:
Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije, Europska avenija 10, Osijek, ili na e-mail adresu: dckobz@dckobz.hr do 02.12.2022. godine do 09,00 sati.

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

Sve ostale odredbe ostaju neizmijenjene.

1. IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME – Evidencijski broj jednostavne nabave E-JN 5-22 na ovom linku

1. IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME – Evidencijski broj jednostavne nabave E-JN 5-22 na ovom linku – strojno čitljiv dokument

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije poziva vas na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radiokomunikacijske opreme

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radiokomunikacijske opreme E-JN 5-22 – Strojno čitljiv dokument

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radiokomunikacijske opreme E-JN 5-22 – PDF

PRILOG I.– Ponudbeni list- Strojno čitljiv dokument

PRILOG II.– Tehnička specifikacija- Strojno čitljiv dokument

PRILOG III.– Prijedlog ugovora- Strojno čitljiv dokument

PRILOG IV.– Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz poziva na dostavu ponude- Strojno čitljiv dokument

PRILOG V.– Izjava o jamstvenom roku ponuditelja- Strojno čitljiv dokument

Izjava o nepostojanju sukoba interesa- voditeljica projekta- projekt POMOZI-E-JN 5-22

Izjava o nepostojanju sukoba interesa- ravnatelj- projekt POMOZI-E-JN 5-22

Izjava o nepostojanju sukoba interesa- samostalni stručni suradnik- projekt POMOZI-E-JN 5-22