• Društvo Crvenog Križa Osječko-baranjske županije
  • Hrvatski Crveni križ

    Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

  • U službi humanosti od 1878. godine

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Dora Janjić, dipl. iur.

Telefon: 031/494-063

Način predavanja zahtjeva:

Poštom: Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije

Europska avenija 10

31 000 Osijek

Elektroničkom poštom: pristupinfo@dckobz.hr

Radno vrijeme: radnim danom (pon.-pet) od 7,00 do 15,00 sati

Radno vrijeme sa strankama: radnim danom (pon.-pet) od 8,00 do 15,00 sati

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

»Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Sukladno članku 18. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva DCK Osječko-baranjske županije.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

 

NE SMATRA SE ZAHTJEVOM ZA PRISTUP INFORMACIJAMA:  traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA  na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije,

– davanjem informacije pisanim putem,

– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Obrazac Zahtjeva za pravo na pristup informacijama možete preuzeti

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (.pdf)

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacija.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Obrazac Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Na pristup informacijama u postupcima pred Društvom Crvenog križa Osječko-baranjske županije, ne plaćaju se uprave i sudske pristojbe.

Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije ima pravo  tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade, propisat će Povjerenik.

Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14).

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija NN 87/18

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Dopuna i ispravak informacije

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva sukladno odredbama članka 23. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrazac Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

ŽALBA POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Povjerenik je dužan rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranki, putem prvostupanjskog tijela, najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe.

Kad utvrdi da je žalba osnovana, Povjerenik će rješenjem naložiti tijelu javne vlasti da korisniku omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da odluči o zahtjevu korisnika te odrediti primjeren rok u kojem je dužno to učiniti.

Smatrat će se da je tijelo javne vlasti onemogućilo ili ograničilo pristup informacijama korisniku ako ne postupi po odluci Povjerenika ili to ne učini u roku koji je odredio Povjerenik.

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Izvješća

Izvješće za 2021. PDF/CSV

Izvješće za 2020. PDF/CSV

Izvješće za 2019. PDF/CSV

Izvješće za 2018. PDF/CSV

Izvješće za 2017. PDF/CSV

Izvješće za 2016. PDFCSV

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje

Popis evidencija koje se vode u Hrvatskom Crvenom križu Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije